Ang Misyong NEDA

Bilang kasapi ng pamilya ng NEDA at ng bansang ito,
Kami ay nangangakong ipagtanggol ang Saligang Batas
At ang mga simulain ng bansang nabubuklod sa pagkakaisa.

Tungkulin namin ang bumalangkas ng mga planong pangkaunlaran
At tiyakin ang pagpapatupad ng mga ito Ay makatutugon sa mga
layunin ng pambansang kaunlaran.

Sa pagtupad ng tungkuling iniatang sa amin,
Kami ay gagabayan ng mga alituntunin
Ng pribadong pagkukusa at pagsasalita ng kapangyarihan
Upang makamit ang pakikipagtulungan ng higit na marami sa proseso ng pag-unlad.

Sa patnubay ng aming pananalig sa Diyos at ang inspiradong liderato
Ang aming magiging tatak bilang isang institusyon sa pagpapaunlad
Ay itatatag sa pagkakaisa
At sa katapatan, propesyonalismo, at kahusayan
Ng bawat isang tauhan.

Kami ay walang ikukubli sa aming gagawin
At patuloy na susunod
Sa pinakamataas na antas ng tuntunin
Ng paglilingkod sa bayan
Sapagkat ang amin ay isang mapagkalingang tanggapan
Laging handang tumulong sa pangangailangan ng bawat kasapi
Habang nagsisikap para sa pangkalahatang kagalingan.

 


 

The NEDA Mission
As members of the NEDA family and of this nation,
We are committed to uphold the Constitution
And the ideals of a nation united.

Ours is the task to formulate development plans
And ensure that plan implementation
Achieves the goals of national development.

In the performance of our mandate,
We shall be guided by the principles
Of private initiative and devolution of powers
That greater people participation in the
Development process may be achieved.

Guided by our faith in God and an inspired leadership,
Our hallmarks as a development institution
Shall be founded on unity and solidarity
And on the integrity, professionalism and
Excellence of each and every staff.

We shall be transparent in all our actions
And continue to adhere to the highest Tenets of public ethics.
For ours is a caring agency responsive
To the needs of every member,
While working for the welfare of all.